Aktualności

05.07.2023 r.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września 2023 r wchodzi nowy cennik opłat za korzystanie z „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” www.egzaminytrenerskiepzps.pl Abonament podstawowy – koszt 1968 zł (brutto)

Zawiera dostęp do materiałów dydaktycznych, próbnych testów, egzaminu (3 podejścia egzaminacyjne w ramach ważności abonamentu) przez okres 18 miesięcy od chwili uiszczenia należności oraz opłatę za wydanie dyplomu.


Abonament „mini” (po abonamencie podstawowym) – koszt 656 zł (brutto)

Zawiera 1 dodatkowy egzamin i przedłużenie abonamentu podstawowego o 5 miesięcy.


Obniżka 50% abonamentu podstawowego – koszt 984 zł (brutto)

Dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację trenerską z zakresu piłki siatkowej (*)


Obniżka 20% abonamentu podstawowego – koszt 1575 zł (brutto)

Dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację instruktorską lub inne studia zawierające kształcenie z zakresu piłki siatkowej (*)Na życzenie możliwość wystawienia faktury VAT dla każdej wniesionej opłaty. Po wprowadzeniu danych do faktury na koncie użytkownika (przed opłatą), prośba o fakturę generowana jest automatycznie przez system do księgowości Związku w momencie opłaty. Faktura wysyłana jest elektronicznie na adres mailowy użytkownika.


(*) Wymagane zaświadczenie z dziekanatu poświadczające studia w ramach których realizowane są zajęcia z piłki siatkowej. Sposób realizacji opłaty określa administrator systemu.


Alojzy Świderek

Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


16.12.2022 r.

Szanowni Państwo,

Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił udostępnić dodatkowy termin egzaminu na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS” w dn. 28.12.2022 r. w Warszawie. 

Zainteresowanych, spełniających warunki przystąpienia do egzaminu (aktywny abonament, dostępne podejścia egzaminacyjne), zapraszamy do siedziby PZPS, 02-801 Warszawa ul. Puławska 383.

Ilość miejsc ograniczona do 45 osób - max 3 tury egzaminacyjne po 15 osób w godz. 10.00 i ew. 12.00 oraz 14.00. O przydziale do poszczególnych tur egzaminu decyduje kolejność zapisu.

Na egzamin można zapisać/przepisać się wyjątkowo do 5 dni przed egzaminem!

Życzymy spokojnych Świąt i do zobaczenia na sali egzaminacyjnej


Alojzy Świderek

Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


03.02.2022 r.


Szanowni Państwo,

Ważna informacja dotycząca przede wszystkim instruktorów piłki siatkowej - dyplom sprzed 23.08.2013 r.Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku

w przedmiocie zmiany Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów Polskiego Związku Piłki Siatkowej


Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uchwala co następuje:


§ 2

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił dokonać zmiany „Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS”, zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, w ten sposób, że zmienia treść Podstawowych informacji organizacyjnych w/w Systemu, poprzez dodanie w tirecie siódmym, zdania trzeciego w brzmieniu: „Tytuł instruktora piłki siatkowej uzyskany przed dniem 23 sierpnia 2013 roku, uprawnia – bez wymogu podniesienia kwalifikacji wynikającego z niniejszego Systemu i po opłaceniu opłaty dodatkowej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych za sezon - do prowadzenia zespołów, za wyjątkiem zespołów seniorskich kobiet i mężczyzn w rozgrywkach II Ligi, I Ligi oraz najwyższego szczebla rozgrywkowego, organizowanych przez PZPS i podmiot, któremu PZPS powierzył prowadzenie tych rozgrywek”.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Zmiana jaką wnosi Uchwała nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w „Systemie kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS”:


Ww. Uchwała zmienia zasady pracy instruktorów (dyplomy instruktora piłki siatkowej sprzed 23.08.2013 - data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”), pracujący w systemie rozgrywek WZPS w taki sposób, że:

 • Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Opłata ta ustaje z chwilą podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” lub tytułu „Trenera piłki siatkowej II kl” (PRK5), gdy wejdzie w życie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).Pozostaje bez zmiany.:


Bez zmiany pozostają zasady pracy instruktorów (dyplomy instruktora piłki siatkowej sprzed 23.08.2013 - data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”) pracujący w systemie rozgrywek PZPS:

 • Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga) mają bezwzględny obowiązek podniesienia kwalifikacji instruktorskich do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Brak tych kwalifikacji skutkował będzie brakiem licencji w sezonie 2022/23 i następnych, na prowadzenie zespołu w rozgrywkach PZPS (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga)

W związku z powyższym wprowadzamy dodatkowy termin egzaminu 29.08.2022 (i ew. dni następne), tak aby zainteresowani mogli ubiegać się o licencję PZPS na sezon 2022/23


Wszystkie dyplomy instruktorskie i trenerskie wydane po 23.08.2013 r.

 • Osoby posiadające dyplomy instruktorskie i trenerskie wydane po 23.08.2013 r. mają bezwzględny obowiązek podwyższenia kwalifikacji do tyt. „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Brak takich uprawnień będzie skutkował bezwarunkowo brakiem licencji, a co za tym idzie brakiem możliwości prowadzenia zespołu we wszystkich rozgrywkach WZPS, PZPS (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga) w sezonie 2022/23 i następnych.

Wyjątek stanowić mogą tylko te osoby które uzyskały uprawnienia w podmiotach, które w okresie 23.08.2013 – 15.02.2016 dostały zgodę PZPS na realizacje kursu trenerskiego II klasy wg „Programu kształcenia na stopień trenera II klasy z piłki siatkowej”.


Instruktorzy i trenerzy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

 • Powyższe regulacje dotyczą wszystkich instruktorów Siatkarskich Ośrodków  Szkolnych, posiadających dokument sprzed 23.08.2013 r. (data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”), oraz wszystkich trenerów i instruktorów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych posiadających dokumenty wydane po 23.08.2013 r., prowadzących zespoły w projekcie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. 

Odstępstwo od powyższych reguł dotyczy trenerów i instruktorów pracujących wyłącznie z zespołami „minisiatkówki”. 


Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


02.01.2021 r.

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 115/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku

„Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 i 12 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił zmienić uchwałę nr 6/2019 podjętą w dniu 12 lutego 2019 roku, w sprawie obniżenia o 50% wysokości opłaty za uzyskanie tytułu Trenera piłki siatkowej PZPS” w ramach prowadzonego przez PZPS projektu pod nazwą System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień zawodowych PZPS przez studentów wyższych uczelni realizujących kształcenie z zakresu piłki siatkowej, w ten sposób, że § 1 powołanej wyżej Uchwały zostaje uchylony i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej” postanowił wniosek Pionu Sportu i Szkolenia PZPS uwzględnić i obniżyć wysokość opłaty, wynoszącej obecnie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych, za uzyskanie tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ramach prowadzonego przez PZPS projektu „System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień zawodowych PZPS” przez studentów wyższych uczelni realizujących kształcenie z zakresu piłki siatkowej, w następujący sposób:

 1. Obniżyć o 50% (pięćdziesiąt procent) opłatę za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację trenerską/kursy specjalistyczne (trenerskie) z zakresu piłki siatkowej, która wynosić będzie 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
 2. Obniżyć o 20% (dwadzieścia procent) opłatę za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów wyższych uczelni realizujących program kształcenia z zakresu piłki siatkowej, która wynosić będzie 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,

§ 2

W pozostałej części Uchwała Zarządu PZPS nr 6/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


26.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Ważna informacja!

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku:


„Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 i 13 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Akademii Polskiej Siatkówki z dnia 09 kwietnia 2020 roku, mając na względzie ogłoszony do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie obowiązujące zasady izolacji społecznej, a co za tym idzie niemożność organizowania przez PZPS egzaminów na stopień „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”, uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił zmienić uchwałę Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, w ten sposób, że zmianie ulega termin końcowy wdrożenia do realizacji „Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS”, określony w powołanej uchwale na dzień 1 października 2020 roku i przedłuża ten termin do dnia 1 października 2021 roku oraz wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 1 października 2021 roku okresu, w którym osoby posiadające tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej”, uzyskany przed dniem 23 sierpnia 2013 roku, będą miały prawo do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLS S.A. i WZPS.  

§ 2

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił wyrazić zgodę na przełożenie egzaminów na stopień „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”, zaplanowanych na maj 2020 roku na nowy termin, tj. na wrzesień 2020 roku”.


Przybliżmy szczegóły nowej Uchwały nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Paragraf 1:

 • Poprzednia Uchwała nr 288/2015 nakładała obowiązek podwyższenia kwalifikacji przez instruktorów piłki siatkowej (dyplom otrzymany przed 23.08.2013 r.) do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS", w ciągu 5 lat tj. do 1 października 2020 r.

 • Nowa Uchwała nr 21/2020 przedłuża ten termin o 1 rok, określając jego zakończenie na 1 października 2021 r. Podkreślam, że przepis ten dotyczy wszystkich instruktorów pracujących w systemie rozgrywek PZPS, PLS SA, WZPS i osoby te do tego czasu będą miały prawo do szkolenia i prowadzenia zespołów w tych rozgrywkach.

 • Przypominam, że osoby posiadające tytuły instruktorskie i trenerskie piłki siatkowej wydane po dacie wejścia w życie tzw. „Ustawy deregulacyjnej” (23.08.2013), powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” aby pracować w systemie rozgrywek PZPS.

Paragraf 2:

 • Przepis tego paragrafu przenosi tegoroczne majowe egzaminy na nowy termin tj. wrzesień 2020 r.

Kilka szczegółów technicznych

- wszyscy zapisani na egzaminy w dniach 25,26,27,28 maja 2020 r. zostaną automatycznie przeniesieni w dniu planowanego egzaminu majowego, na termin wrześniowy wg kolejności majowych zapisów.

- osobom zapisanym na termin majowy, którym kończy się ważność abonamentu w przedziale maj - wrzesień 2020, zostanie bez opłaty przedłużony abonament o 4 miesiące! 

- należy pamiętać, że egzamin może odbyć się tylko w ramach ważności abonamentu.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


03.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Ważna informacja dla instruktorów Seniorów!

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej uchwałą nr. 125/2019 z dn. 17.12.2019 r. postanowił zwolnić instruktorów emerytów (dyplom wydany przed wejściem w życie tzw. „ustawy deregulacyjnej” tj. 23.08.2013 r.) z obowiązku zdawania egzaminu na tytuł "Trenera piłki siatkowej PZPS". Dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni lub osiągną ten wiek do 31 grudnia 2020 r. Wszystkim naszym Seniorom życzymy dalszej owocnej pracy.

Tekst Uchwały nr. 125/2019 z dn. 17.12.2019 r. zamieszczono w zakładce "O PROJEKCIE" ---> "Podstawy prawne" na stronie www.egzaminytrenerskiepzps.pl

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


12.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

1 października 2020 r. minie uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej termin podwyższenia kwalifikacji „Instruktora sportu z piłki siatkowej” (dyplom wydany przed wejściem w życie tzw. „ustawy deregulacyjnej” tj. 23.08.2013 r.) do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” przez wszystkich instruktorów pracujących w systemie rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej (tj. Plus Liga, LSK, I Lig K i M, II Lig K i M) i Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej.

1 kwietnia 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym zapisanie się do naszego programu kształcenia prowadzonego przez PZPS (www.egzaminytrenerskiepzps.pl), gwarantuje pełny 18-miesięczny okres kształcenia! Zapewnia także możliwość zapisania się na największą liczbę terminów egzaminów (5) przewidzianych w tym okresie.

Do wyżej wymienionego kształcenia można przystąpić także po 1 kwietnia 2019 r. jednak w ten sposób zmniejsza się czas przeznaczony na kształcenie i liczbę możliwych terminów na przystąpienie do egzaminu.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji klubom z terenu swojego województwa oraz wszystkim instruktorom pracującym w systemie rozgrywek PZPS i WZPS i zamierzającym nadal pracować po 1 października 2020 r.

Przypominamy, że brak podwyższenia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, skutkować będzie niemożnością prowadzenia zespołów w rozgrywkach, siedząc na ławce trenerskiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uważnego przeczytania wszystkich zakładek na stronie internetowej www.egzaminytrenerskiepzps.pl.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


04.03.2019 r.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej uchwałą nr. 6/2019 z dn. 12.02.2019 r. postanowił zmienić (rozszerzyć) obowiązującą od 2.02.2017 r. uchwałę Zarządu o 50% obniżce opłat za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Nowa uchwała 50% redukcją opłat obejmuje także studentów innych wyższych uczelni realizujących program kształcenia z zakresu „piłka siatkowa”.

Proszę zapoznać się z jej treścią w zakładce "PROMOCJA", podzakładka "Wyższe uczelnie"

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


09.06.2018 r.

OSTATNI MOMENT ABYŚ ZOSTAŁ "TRENEREM PIŁKI SIATKOWEJ PZPS" BEZ UTRATY PRACY W SIATKÓWCE - PROMOCJA!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu PZPS osoby posiadające tytuł "Instruktora sportu z piłki siatkowej" (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.) powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” do 1 października 2020 r. Do tego czasu osoby te mają prawo do prowadzenia zespołów kobiet i mężczyzn w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS.

Mając na uwadze powyższy wymóg oraz zbliżający się termin 1 października 2020 r. Polski Związek Piłki Siatkowej wprowadza promocję dla wszystkich osób posiadających tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.).

Warunki promocji przedstawiamy w zakładce „PROMOCJA” naszej strony.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


27.11.2017 r.

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 27.11.2017 r. jako pierwsi zdawali egzamin na stopień "Trenera piłki siatkowej PZPS" w swojej uczelni. skorzystali oni z możliwości przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą Polskiego Związku Piłki Siatkowej dla grupy liczącej co najmniej 10 osób.

Obniżenie opłaty o 50% za dostęp do materiałów, testów i egzaminu dla studentów AWF-ów, na podstawie uchwały Zarządu PZPS nr. 18/2017 z dn. 02.02.2017 r., stało się niewątpliwie zachętą do przystąpienia do naszego programu kształcenia. Po zdaniu egzaminu zyskują oni dodatkowe uprawnienia do szkolenia i prowadzenia zespołów w systemie rozgrywek PZPS!

Skorzystanie z powyższej możliwości zgłosili również studenci AWF Kraków, Poznań i ponownie Katowice.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


08.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

W tych dniach mija rok od uruchomienia aplikacji internetowej www.egzaminytrenerskiepzps.pl obsługującej projekt: „System kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”.

Aplikacja działa bez zastrzeżeń, utworzonych zostało ponad 620 kont użytkowników, opłaconych aktywnych kont mamy ponad 150. Przeprowadzono 4 tury egzaminów, w wyniku których 69 osób otrzymało dyplomy „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instruktorów piłki siatkowej, PZPS wprowadza promocję, której zasady przedstawiamy na zakładce „PROMOCJA” naszej strony.

Równocześnie przypominamy instruktorom piłki siatkowej, że aby móc po 01.10.2020 r. prowadzić zespoły w systemie rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS, powinni oni do tego czasu podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


15.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Zmodyfikowaliśmy materiały dydaktyczne dostępne w naszej aplikacji www.egzaminytrenerskiepzps.pl dołączając nowy dział „Przepisy gry”. Wiedza dotycząca tej kategorii, pytania i odpowiedzi zostały opracowane przez Wydział Sędziowski PZPS.

Przygotowany materiał nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z sędziowaniem siatkówki ale umożliwia zapoznanie się z jej głównymi regułami.

Sądzę, że przedstawiony materiał dydaktyczny i 23 pytania z odpowiedziami znajdą uznanie przyszłych trenerów. Trzy losowo wybrane pytania z tego materiału będą wśród pytań egzaminacyjnych.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


10.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Minęło ponad 3,5 miesiąca działania „Systemu kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”. Określając zasady funkcjonowania systemu zakładaliśmy jego weryfikację po pierwszych przeprowadzonych egzaminach. Biorąc pod uwagę jego nowatorską formułę i unikalność w polskim sporcie, liczyliśmy się z pewnymi niedoskonałościami, które można było zidentyfikować tylko podczas działania systemu. Czas ten wykorzystaliśmy także na analizę funkcjonowania systemu od strony merytorycznej (skorygowano pewne błędy w materiałach dydaktycznych, pytaniach i odpowiedziach) i informatycznej (ulepszono działanie systemu).

Krótka statystyka działania systemu:

 • Utworzono ponad 300 kont użytkowników systemu
 • Opłacono ok. 70 abonamentów –tylu użytkowników kont aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia
 • Przeprowadzono ponad 2400 próbnych testów w poszczególnych kategoriach i próbnych testów egzaminacyjnych. Rekordzista miał ponad 200 godz. spędzonych na rozwiazywaniu testów
 • W siedzibie Związku przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne w dniach 25.04.2016 i 30.05.2016 w których uczestniczyło łącznie 27 osób. Egzamin zdało 24 uczestników co stanowi 88,9% ogólnej ilości zdających
 • Średnia wyników zdanych egzaminówto 85,5% przy progu zdawalności 65%
 • Czas w którym egzaminowani kończyli rozwiązywanie testu egzaminacyjnego (100 pytań) wyniosła średnio 45min.
 • Biorąc pod uwagę dobre przygotowanie uczących się planujemy docelowo podwyższenie progu zdawalności

Cieszy nas dążenie do perfekcjonizmu wielu uczących się, polegające na dogłębnej analizie materiałów dydaktycznych i przeprowadzaniu dużej liczby testów próbnych. Osoby, które nie zdały egzaminu, często przystępowały do niego „z marszu”, przeprowadzając niewielką liczbę próbnych testów egzaminacyjnych i testów w poszczególnych działach.

Analiza powyższych danych daje nam podstawę do zmiany struktury egzaminu polegającej na:

 • Skróceniu czasu trwania egzaminu ze 150 do 100 minut
 • Podwyższeniu progu zdawalności z 65% do 70% przy zachowaniu 100 pytań egzaminacyjnych

Pozostałe założenia systemu pozostają bez zmiany.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


06.02.2016 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać Państwu internetową aplikację obsługującą projekt: „System kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”. Celem tego projektu jest usunięcie jednego z głównych mankamentów polskiej siatkówki jakim jest brak jednolitego pod względem metodycznym systemu kształcenia trenerów, między innymi poprzez wprowadzenie jednolitych i jasnych kryteriów sprawdzających stopień przyswojenia wiedzy.

Ustawa „deregulacyjna”, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., powierza kształcenie przyszłych kadr trenerskich Związkom Sportowym, w tym także Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Jako pierwsi podjęliśmy się tego zadania, zdając sobie jednocześnie sprawę, że wejście nowego systemu będzie na początku trudne ale w perspektywie podkreśli rangę naszego zawodu.

Z założeniami tego programu mogą Państwo szczegółowo zapoznać się przeglądając menu aplikacji zamieszczonej na stronie www.egzaminytrenerskiepzps.pl

Zapraszamy wszystkie podmioty kształcące trenerów do współpracy, dzięki której będziemy mogli stale udoskonalać program, zgodnie z najnowszymi trendami w siatkówce.

Zakładamy, że będzie on pomocą dla ośrodków kształcących, dając przyszłym trenerom możliwość korzystania z nowoczesnych osiągnięć szkolenia w siatkówce, także tych praktycznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w programie. Życzymy satysfakcji ze zdobytej wiedzy, zdanych egzaminów i mamy nadzieję, że ten wysiłek przyczyni się do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej.

Alojzy Świderek
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki