Struktura egzaminu

  • Egzamin w postaci testu
  • Liczba pytań egzaminacyjnych – 100. Komputer losuje pytania z bazy ok. 800 pytań egzaminacyjnych z materiału dydaktycznego dostępnego na stronie www.egzaminytrenerskiepzps.pl
  • Zdanie egzaminu to min. 70% właściwych odpowiedzi na wylosowane pytania egzaminacyjne
  • Egzamin składa się z 75% pytań z wiedzy specjalistycznej i 25% z wiedzy ogólnej
  • Czas trwania egzaminu - 100 min
  • Bezpośrednio po egzaminie trener otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu obliguje PZPS do wystawienia  dyplomu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.  Dyplom zostanie przesłany pocztą na podany adres korespondencyjny