Wyższe uczelnie

02.01.2021 r.

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 115/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku

„Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 i 12 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił zmienić uchwałę nr 6/2019 podjętą w dniu 12 lutego 2019 roku, w sprawie obniżenia o 50% wysokości opłaty za uzyskanie tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ramach prowadzonego przez PZPS projektu pod nazwą „System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień zawodowych PZPS” przez studentów wyższych uczelni realizujących kształcenie z zakresu piłki siatkowej, w ten sposób, że § 1 powołanej wyżej Uchwały zostaje uchylony i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej” postanowił wniosek Pionu Sportu i Szkolenia PZPS uwzględnić i obniżyć wysokość opłaty, wynoszącej obecnie 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych, za uzyskanie tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ramach prowadzonego przez PZPS projektu „System weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień zawodowych PZPS” przez studentów wyższych uczelni realizujących kształcenie z zakresu piłki siatkowej, w następujący sposób:

  1. Obniżyć o 50% (pięćdziesiąt procent) opłatę za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów wyższych uczelni realizujących specjalizację trenerską/kursy specjalistyczne (trenerskie) z zakresu piłki siatkowej, która wynosić będzie 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych,
  2. Obniżyć o 20% (dwadzieścia procent) opłatę za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów wyższych uczelni realizujących program kształcenia z zakresu piłki siatkowej, która wynosić będzie 790 (siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,

§ 2

W pozostałej części Uchwała Zarządu PZPS nr 6/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku pozostaje bez zmian. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


04.03.2019 r.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej uchwałą nr. 6/2019 z dn. 12.02.2019 r. postanowił zmienić (rozszerzyć) obowiązującą od 2.02.2017 r. uchwałę Zarządu o 50% obniżce opłat za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Nowa uchwała 50% redukcją opłat obejmuje także studentów innych wyższych uczelni realizujących program kształcenia z zakresu „piłka siatkowa”. Zredukowana opłata dotyczyć będzie tylko studentów, na podstawie imiennej listy potwierdzonej przez dziekana uczelni, przesłanej przed opłatą na adres aswiderek@pzps.pl. Egzaminy odbywać się będą w siedzibie PZPS w Warszawie, ale w przypadku grupy min. 10 studentów, egzamin na wniosek dziekana może odbyć się w siedzibie uczelni bez dodatkowych kosztów. Tekst uchwały zamieszczono poniżej.

Proszę zapoznać się z jej treścią.

Uchwała Zarządu PZPS nr. 6/2019 z dn. 12.02.19

Uchwała Zarządu PZPS nr. 18/2017 z dn. 2.02.17