Podstawy prawne

Uprawnienia trenerskie przyznane będą tym wszystkim osobom, które spełniają wymogi nowego art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zwanej dalej „deregulacyjną”, a w szczególności pkt. 3 w/w artykułu:

„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) „nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm. 39)"

oraz 

zdadzą egzamin teoretyczny, przeprowadzony w formie testu komputerowego.


PLIKI DO POBRANIA / PODGLĄDU: